بیردی

بیردی

لباس: Byrdie // کفش: Amazon // گوشواره: Julietta (در اینجا فروخته شد) // کیف: JMC

The post BYRDIE اولین بار در اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام ظاهر شد.

منبع: https://www.the-atlantic-pacific.com/my-looks/byrdie/

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با