رومپر

رومپر

Romper: Faithful the Brand // کفش: Nordstrom // ژاکت: Mango // کیف: Simon Miller X Mango

پست ROMPER اولین بار در اقیانوس اطلس-پاسیفیک ظاهر شد.

منبع: https://www.the-atlantic-pacific.com/my-looks/romper/

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با