فرازمینی ها وجود دارند؟

در تاریخ ۳ رمضان ۴۷۱ هجری قمری، زیر نظر منجمین و ریاضیدانهای مجرب اصفهان، تقویم جلالی در ایران، تنظیم شد که مبدأ آن نیز ۹ محرم ۴۷۱ هجری قمری قراردادی میباشد. این امر در نتیجه دو عامل به وجود آمد، اول توسعه سیاسی اسلام و وابستگی دینی، که مسلمانان بدون در نظر گرفتن ملیت و نژاد نسبت به همدیگر احساس میکردند، دوم ازدیاد شگفت انگیز فعالیتهای تجارتی بازرگانان مسلمان. یک روز عقب میرود و نوروز حقیقی با زمان تحویل آفتاب در برج حمل برابر نمیشود و در یک دوره ۱۴۶۱ ساله دوباره به نقطه اول میرسد. سرگرد وبر (فارست ویتاکر) در پروژهای جاسوسی برای رمزگشایی زبان فارسی با لوئیس بنکس همکاری داشته و به سراغ این استاد زبان شناس میرود تا با موجودات فضایی ارتباط برقرار کنند. بهگونهای که باعث افول گویش پیشین مردمان این شهر و حکمفرما شدن فارسی نو در این شهر شد. این تقویم خورشیدی و با ماههای فارسی بود.

هر ۶ سال یکبار ماه سیزدهمی هم برای نگاهداشت سال خورشیدی با گردش ماههای قمری به این تقویم اضافه میشد. سال به چهار فصل سهماهه تقسیم میشد و هر ماه ۳۰ روز بودهاست. همچنین به استناد نوشتههای ابوریحان بیرونی، در نواحی شرقی ایران تقویمی خورشیدی شبیه به تقویم زرتشتی، با هر ماه سی روزه، با کبیسه یکماه در هر شش سال (جبران ۵ روز افزوده سال) و مضافاً کبیسه یکماه در هر ۱۲۰ سال (جبران شش ساعت کسر سال) مرسوم بودهاست. ادعاهای سرزمینی عراق نسبت به کشورهای همسایه بیشتر ناشی از برنامهها و وعدههای کشورهای آنتانت در سال ۱۹۲۰-۱۹۱۹، زمانی که امپراتوری عثمانی تقسیم شد، برای ایجاد یک کشور عربی گستردهتر در عراق و جزیره، که همچنین شامل مناطق قابل توجهی از شرق سوریه، جنوب شرقی ترکیه، تمام کویت و برخی مناطق مرزی ایران، که در این نقشه انگلیسی سال ۱۹۲۰ نشان داده شدهاست.

تقویم رسمی ایران هجری خورشیدی است با اسامی ماههای ایرانی که پایه و اساس سالشمار آن تقویم جلالی محسوب میشود. تقویم شاهنشاهی در زمان سلطنت محمدرضاشاه پهلوی بر پایه تقویم هجری شمسی رسمی ایران مصوب سال ۱۳۰۴ در مجلس شورای ملی که اصلاحیه تقویم هجری شمسی جلالی تنظیم شده در زمان جلالدین ملکشاه سلجوقی بودهاست، تنظیم گردیده و تمامی روزها و ماههای آن و حتی کبیسه بودن یا عادی بودن سال نیز همانند سال شمسی رسمی ایران است. در واقع این دو تقویم، و بسیاری از تقویمهای کنونی دنیا که ۳۶۵ روز در سال دارند، از تقویم مصری اشتقاق پیدا کردند. دراین گاهشماری، یک سال ۳۶۵ روز بود و دارای ۱۲ ماه سیروزه و ۵ روز اضافه بود که به این پنج روز اضافه اندرگاه گفتهمیشود. از آنجایی که این دهکده در ارتفاعی بین 600 تا 3000 متر واقع شده است، بهترین زمان سفر به آن فصل بهار و تابستان میباشد.

گرفت. برای همین گاهشماری یزدگردی نام گرفتهاست.

ساعت دقیق ایران الان که با کد بینالمللی IRST مشخص میشود، به دلیل موقعیت جغرافیایی و تغییر ساعات فصلی در کشور، در فصلهای پاییز و زمستان دقیقا سه ساعت و سی دقیقه و در بهار و تابستان دقیقا چهار ساعت و سی دقیقه با زمان هماهنگ جهانی اختلاف دارد. این تقویم که قدیمیترین نمونه زمانسنجی در ایران است، تا زمانی که گاهشماری زرتشتی در ایران گسترش یافت، تقویم رسمی کشور بودهاست. طبق این تقویم سال ۱۳۵۵ هجری شمسی که بر اساس رأی مجلس شورای ملی و مجلس سنای کشور پادشاهی ایران این تقویم، تقویم رسمی ایران میشود، که برابر با سال۲۵۳۵ پادشاهی بودهاست. تقویمی که بعد از انقراض سلسله ساسانی در نزد ایرانیان که دین خود را حفظ کرده بودند رایج شد تقویم یزدگردی نام از همه چی گرفت. برای همین گاهشماری یزدگردی نام گرفتهاست. به عنوان مثال برای شمردن سالیان، گفته میشد ‘سال سوم اردشیر’. به عنوان مثال برای شمردن سالیان، گفته میشد سال سوم اردشیر.

هرمز یکم نوهٔ اردشیر بابکان و یزدگرد سوم تلاشهای بسیاری برای سامان دهی این مشکل انجام دادند و تغییرات ایشان آخرین تغییرات این تقویم بود. تغییرات یزدگرد آخرین تغییرات این تقویم بود و در سال ۶۳۲ پس از میلاد، با به شاهی رسیدن یزدگرد سوم، این گاهشماری اصلاح شده به کار گرفتهشد. این کشور در مناطق شمالی تحت تأثیر آب و هوای مدیترانهای و در مناطق غربی و شمال غرب متأثر از آّب و هوای اقیانوس اطلس است. قدیمیترین تقویم پیش از هخامنشیان با بنای اقتصاد کشاورزی ایرانیان و نیاز به تعیین فصول، تقویمی فصلی بودهاست که بخصوص از سوی ساکنان غربی ایران متأثر از تقویم بابلیان، خورشیدی-قمری بوده که تا زمان هخامنشیان نیز مرسوم بودهاست.

کوفه هنگام تأسیس در فاصله نیم فرسنگی کناره غربی نهر فرات بنا شد، بنابراین از طرف شرق، محدود به این رودخانه بود و از طرف غرب به بیابانی که به سمت شام و اردن امتداد داشت، محدود میشد که شهر نجف کنونی جزئی از این بیابان بود و در ناحیه غربی کوفه قرارداشت. پس از حمله اسکندر که منجر به سقوط شاهنشاهی هخامنشی و تسلط یونانیان بر ایران شد، سلوکیان بر سر کار آمدند و با رواج گاهشماری یونانی در ایران، گاهشماری زرتشتی از رسمیت افتاد و به دنبال آن در دوره اشکانیان اگر چه این تقویم در میان مردم رایج بود، ولی به دلیل بیدقتی در کبیسهگیری مورد استفاده قرار نگرفت و به تدریج بهطور کلی مغشوش شد تا اینکه در دوره ساسانیان مجدداً زنده شد و سر و سامان گرفت.

باید توجه داشت که گر چه شکل تألیف کتاب «تاریخی» است اما به دلیل آن که وی سند مطالب خود را نیاورده راه را برای بررسی سندی نقلها بر محققان بسته است. شما وقتی در اینترنت موضوع میانمار را میزنید، طاقت ندارید عکسها را ببینید و مشاهده کنید که چه اتفاقاتی رخ داده است. در نتیجه به منظور برقراری آیینهای دینی و دقت و صحت هر چه بیشتر در اعمال فرایض دینی زرتشت، به سر و سامان دادن و اصلاحات اساسی در گاهشماری زرتشتی پرداخت. با گسترش آیین زرتشت، گاهشماری زرتشتی در ایران رسمیت یافت. پیش از ورود اسلام تقویم باستانی خورشیدی رسمیت داشته و پس از ورود اسلام ضمن نگاهداشت سنت باستانی تقویم و سالشمار خورشیدی و اصلاح محاسباتی، بتدریج تقویم هجری قمری کاربرد غالب یافته و از قرن نهم قمری تا یک سده پیش تقویم رسمی بودهاست، تقویم خورشیدی سنتی با رسیدن به کمال خود، از یک سده پیش تا کنون تقویم رسمی ایران گردیده است.

گاهشماری بهیزکی: گاهشماری بهیزکی یا وهیزکی نزد ستارهشناسان و موبدان زرتشتی کاربرد داشت. گمان میرود که سال و ماه اوستایی قدیم در همان ناحیهای که اوستا و مخصوصاً قسمت قدیم آن گاتها سروده شده و محل ظهور زرتشت به ظن قوی در مشرق ایران در خوارزم بودهاست، در زمان خود زرتشت یا حتی قبل از آن مستعمل بودهاست. این بحث از آنجا ناشی میشود که یکی از مجلههای معتبر در حوزه دانشگاهی تحت عنوان «پیشرفت در جغرافیای انسانی» در اولین شماره مجله در سال 1977، یک مقاله از مایکل وایز ارائه کرد که به مرور گسترده دیدگاههای پژوهشگران جغرافیا درخصوص «پیشرفت» میپرداخت. بعد از گذشت حدوداً ۹۰۰ سال از اولین تدوین تقویم جلالی، با تصویب مجلس شورای ملی در ۱۱ فروردین ۱۳۰۴، گاهشماری هجری خورشیدی تغییراتی کرد.

در سال ۶۳۳ میلادی، خالد بن ولید بطرف شمال حرکت کرده، وارد نقطهای شد که در نزدیکی خلیج فارس و کویت امروزه واقع و در آن زمان سرحد ایران شناخته شده و موسوم به حفیر بود. بدین معنا که یعقوبی مانند برخی از مورخان محدث، حوادث تاریخی را به صورت حدیث با ذکر سلسله سند نیاورده، بلکه به عنوان یک مورخ، پس از استفاده از مآخذ مختلف، کتاب خود را تألیف کرده است. افزون بر آن، سیر تدوین کتاب یعقوبی، بر اساس «سالشمار» نیست؛ بلکه بر اساس سر فصلهای تاریخی مانند روی کار آمدن خلفاست. هرمز یکم و یزدگرد سوم تلاش بسیاری برای سامان دهی این مشکل انجام دادند و اصلاحاتی روی گاهشماری کردند. در سال ۶۳۲ بعد از میلاد مسیح پس از به قدرت رسیدن یزدگرد سوم دورهٔ جدید تقویم نگاشته شد.

بعد از گذر سالهای بسیار و بعد از این که ژولیوس سزار، در ۴۶ سال قبل از میلاد مسیح تقویم ۳۶۵ روزه را اعمال کرد، پادشاه ساسانی اردشیر بابکان از این ترکیب که توسط سزار به کار برده شدهاستقبال کرد و ۵ روز به تقویم ایرانی اضافه کرد. مراکش ساحلی طولانی با اقیانوس اطلس دارد که از شمال به جبلالطارق و دریای مدیترانه میرسد. در سال ۱۳۴۶، آنها پیروزی مهمی در نبرد کرسی، در شمال فرانسه، به دست آوردند. سلجوقیان (۱۱۹۴-۱۰۳۸ م) با پیروزی بر غزنویان حکومت خویش را تأسیس نمودند و سراسر ایران را تحت سیطره خویش درآوردند و به یاری وزرای بزرگ و دانشمند ایرانی قدرت خود را تثبیت نمودند ولی در نهایت توسط خوارزمشاهیان از میان رفتند.

این تقویم بعد از پیروزی انقلاب منسوخ شد. پس موبدان هر ۱۲۰ سال یک ماه به سال میافزودند از این رو نوروز تقریباً دوباره با نوروز نجومی (لحظه اعتدال بهاری) تطبیق مییافت. در این گاهشماری کسر تقریباً معادل یکچهارم روز به حساب نمیآمد. تغییرات اجتماعی، تحول سیاسی و همچنین رویدادهای اکولوژیکی تقریباً در حدود سال ۵۰۰ به پایان دوران باستان و آغاز دوره پست کلاسیک در اوراسیا کمک کردند. در قرن دهم میلادی با پذیرش مسیحیت در روسیه باستان، از سال شمار مورد استفاده رومیان یعنی تقویم یولیانسکی و همچنین تقسیمبندی ماهها و روزهای هفته استفاده شد. با توجه به نیاز اجتماعی و اقتصادی جامعه و همچنین پیشرفت علوم در دوره اسلامی، دانشمندان ایرانی زیادی دست به مطالعه و اصلاح گاهشماری زدند.

این طرز تفکر بر خلاف نظریه هارتشورن بود که به هیچ نوع تفکیک روشنی میان قوانین کلی طبیعی و روشهای غیر شامل (idiographic)‘ یعنی مطالعه پدیده های منحصر به فرد‘ معتقد نبود. این پیوندهای قوی به این معنی است که جغرافیا در حوزههای تحصیلی دانشگاهیِ مشترک یا ترکیبی (برای مثال، با انسانشناسی، باستانشناسی، زیستشناسی، علم داده، علوم زمین، اقتصاد، علوم محیطی، زمینشناسی، تاریخ، ریاضیات، جامعهشناسی، برنامهریزی، سیاست) یا در برنامههای آموزشی پودمانی به خوبی مورد مطالعه قرار میگیرد. یکی از پرطرفدارترین نوع گردشگری ، طبیعتگردی (Natural Tourism ) میباشد درواقع هر نوع سفری که با طبیعت همراه باشد را طبیعتگردی میگویند و پایه و اساس این نوع گردشگری ، طبیعت میباشد .

پایان هر کتاب هم 3 آزمون آورده و در آخر هم یه آزمون جامع از هر سه پایه آورده. از آثار نوشتاری باستانی برمی آید که ایرانیان آغازین از تقویم ۳۶۰ روزه بر پایه تقویم بابلی استفاده میکردند که با اعتقادات و نامهای پارسی هماهنگ شده بود و ماهها بر اساس اشکال ماه به دو یا سه بخش تقسیم میشدند. گردنه حیران از یکطرف مشرف به درههای پوشیده از سرسبزی و مهی غلیظ است و از سوی دیگر مشرف به سینهکش کوههای بلندی که تماما با سبزینگی پوشیده شدهاند. این مسئله، اختلافات مرزی را با دیگر کشورهای همسایه به وجود میآورد. این دغدغه سبب شده تا شجاعی پارسا در نگارش این کتاب به سمت نقشهمحور بودن حرکت کند.

جواد قارایی مستند ساز و کارگردان برنامه ایرانگرد در گفت وگو با خبرنگار گردشگری خبرگزاری برنا در خصوص گلایه جوانان از گرانی وسایل کوهنوردی و طبیعت گردی گفت: من 5 سال اول با پوتین و کوله سربازی کوهنوردی می کردم و با همان ها هم چند با به دماوند صعود کردم. سفر طبیعت گردی از خانه شروع میشود، زمانی که طبیعت گرد در حال انتخاب وسایل مورد نیاز سفر است. تقویم مسلمانان و یهودیان نیز دو تقویم قمری اند که از بدو پیدایش این دو دین به وجود آمدند.

در ادامه دوره اسلامی نیز گاهشماری ایرانی با دگرگونیهای زیادی روبرو بود و انواع نظامهای گاهشماری به صورت گسترده یا محدود در ایران کاربرد داشت. با توجه به تاریخ نگارش این اثر، باید دانست که تاریخ یعقوبی، قدیمیترین تاریخ عمومی است که در تمدن اسلامی نگاشته شده و به دست ما رسیده است. در طول تاریخ تا دوران اسلامی میتوان در محل فعلی شهر اصفهان ردپای شهرهای مختلفی تحت نامهای مختلف، محلهای مختلف و حتی مردمان متفاوتی را پیگیری نمود.